Krajši program predšolske vzgoje se izvaja tekom celega šolskega leta v obsegu 240 ur. V skladu z normativi je oblikovan en heterogen oddelek drugega starostnega obdobja. V program se lahko vključijo otroci, ki so dopolnili štiri leta pa vključno do vstopa v šolo. Program poteka v 1. polletju dvakrat tedensko, v 2. polletju pa trikrat tedensko. Program se izvaja v času pouka od 7.30 ure do 11.30 ure. Za otroke je organizirana dopoldanska malica in prevoz domov s šolskim kombijem. Krajši program izvaja vzgojiteljica Ivica Vidmar. V program se aktivno vključujejo tudi dijaki in študenti, ki v vrtcu opravljajo praktično usposabljanje.

Otrokom želimo omogočiti pestre dejavnosti, ter delovno in ustvarjalno klimo, v kateri se bodo dobro počutili, saj so aktivni udeleženci procesa. Temeljni poudarki so na vzgojno- izobraževalnem procesu, ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči. Otrokom dajemo možnost, da z igro in izkustvenim učenjem odkrivajo, prepletajo in povezujejo spoznanja z različnih področij: gibanja, jezika, narave, družbe, matematike, umetnosti. Enakovredno vključujemo tudi medpodročne dejavnosti, kot so: moralna vzgoja, vzgoja za zdravje, okoljska vzgoja, prometna vzgoja in vsakodnevne dejavnosti. Razvojne in vzgojne naloge so vezane na spoznavni, gibalni, socialni in čustveni razvoj.


CILJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA:
osvajanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje

razvijanje sposobnosti razumevanja in spoznavanje samega sebe in drugih

razvijanje medgeneracijskega in medkulturnega sodelovanj

razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja

razvijanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter neodvisnega mišljenja

spodbujanje jezikovnega razvoja, učinkovito in ustvarjalno rabo govora, in pripravo na kasnejše branje in pisanje

doživljanje umetniških del in umetniškega izražanja

krepitev telesnega in gibalnega razvoja

spodbujanje sodelovalnih odnosov, izmenjave znanj in dobrih izkušenj

seznanjanja otrok z našo kulturo, običaji in praznovanj


Prednostna naloga:
V šolskem letu 2023/2024 bo naša prednostna naloga povezana s projektom »Lokalni ustvarjalci in proizvajalci«. Povezali se bomo z zeliščarko, gostinskimi ponudniki in obrtniki našega področja. Projekt bo pod okriljem agencije ROD iz Ajdovščine.


Vsebinski del LDN bo obogaten z naslednjimi projekti/ dejavnostmi:

Rojstnodnevna praznovanja.
Delavnice ob tednu otroka/sodelovanje z učenci OŠ
Naravoslovni dan z lovci
Ogled predstave v veselem decembru
Športni program: SONČEK (vzgojiteljica, starši).
Projekt: LOKALNI USTVARJALCI IN PROIZVAJALCI –(agencija ROD)
Projekt: MOJ SANJSKI STROJ
Projekt: MLADOST NA BURJI.
Projekt: JAZ IN ZDRAVJE  ( zdravstveni dom Ajdovščina).
Projekt: PASAVČEK (agencija RS za varnost v prometu).
Projekt VARNO S SONCEM (vzgojiteljica, starši).
Sodelovanje z društvi in KS.
Sodelovanje na različnih natečajih.
Sodelovanje na šolskih prireditvah.
Sodelovanje z učitelji in učenci OŠ.
Sodelovanje s šolsko knjižničarko.
Sodelovanje s šolsko svetovalno službo.
Šola v naravi (od 8. do 10. 4. 2024).  


Načrtovanih je 10 tematskih sklopov:

SEPTEMBER – VSAK DAN KAJ NOVEGA ZVEM
OKTOBER – GOZD RUMENI
NOVEMBER – KAJ BO DANES ZA KOSILO
DECEMBER – TRIJE DOBRI MOŽJE
JANUAR – ZEMLJA SE VRTI, ČAS HITRO BEŽI
FEBRUAR  – KAJ JE UMETNOST
MAREC – MOJA DRUŽINA, MOJ DOM
APRIL – NARAVA NAS ZDRAVI
MAJ – ČEBELICA LETA OD CVETA DO CVETA
JUNIJ – POD MORSKO GLADINO