Svetovalna služba

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi vsi posamezni udeleženci (učenci, učitelji, vodstvo šole in starši) in šola kot celota v vzgojno-izobraževalnem procesu vzpostavili kar se da konstruktivni in sodelujoči odnos ter dosegli temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole, to je optimalni razvoj otroka. Otroci se med šolanjem srečujejo s številnimi in različnimi ovirami: od tistih pri učenju do strahu pred nalogami in spraševanjem, od osamljenosti, osebnih stisk in izključenosti v razredu do nenadnega poslabšanja učnega uspeha. Od težav, ki jih lahko povzročajo razni med vrstniški konflikti ali/in neurejene družinske razmere, do takih, za katere so lahko razlog čustvene in druge težave…

Če imajo starši in učenci kakršne koli težave, o katerih bi se radi pogovorili ali poiskali nasvet, se lahko obrnejo na svetovalno službo ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8.00 do 14.30. Staršem svetujemo, da se za srečanje predhodno dogovorijo.

Med glavne naloge šolske svetovalne službe sodijo:

  • aktivnosti ob vpisu otrok v osnovno šolo in spremljanje njihovega razvoja,
  • aktivnosti v zvezi s poklicno orientacijo,
  • sodelovanje z učitelji, starši ter zunanjimi institucijami pri reševanju pedagoške, psihološke, socialne in zdravstvene problematike učencev,
  • koordinacija dela in sodelovanje z zunanjimi ustanovami (MDPM, center za socialno delo, urad za delo, zdravstveni dom, CMZ, Svetovalni center Ljubljana…),
  • koordinacija aktivnosti v okviru koncepta dela z nadarjenimi,
  • načrtovanje in izvajanje dejavnosti za odpravo učnih, vzgojnih in socialnih težav,
  • subvencioniranje šole v naravi, pomoč pri reševanju socialnih problemov v družini,
  • koordinacija, načrtovanje in izvajanje dela z otroki s posebnimi potrebami…Šolsko svetovalno delo na šoli opravlja socialna pedagoginja gospa Ana Kalin.