OSNOVNA ŠOLA OTLICA
Otlica 48                                                                                                                                        5270 Ajdovščina

Podatki o šoli s telefonskimi številkami

Ustanovitelj

Ustanovitelj Osnovne šole Otlica je Občina Ajdovščina.
Šolski okoliš
Šolski okoliš obsega naselja: Otlica, Kovk, Predmeja.
 
Organi zavoda
Organi šole so: ravnatelj, svet zavoda, strokovni organi šole in svet staršev. 
Strokovni organi v javni šoli so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi.
Svet zavoda Osnovna šola Otlica sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja: Aleš Čibej, Alojz Likar, Helena Vidmar; pet predstavnikov delavcev šole: Stojan Koren, Danijela Likar, Iris Lisjak, Urška Makuc, Julijana Vidmar; in trije predstavniki staršev: Alojzij Bizjak, Damjan Krivec, Katarina Vidmar. Predsednica sveta zavoda Osnovna šola Otlica je Danijela Likar.
Skupnost učencev šole
Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v skupnost učencev šole. Mentorica skupnosti učencev je svetovalna delavka Ana Kalin.